محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

شی گرایی


  • 0 جلسات
  • 0 آزمون
  • 12 فراگیران
رایگان

12 students enrolled

Curriculum is empty