محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

شی گرایی


  • 0 جلسات
  • 0 آزمون
  • 15 فراگیران
رایگان

15 students enrolled

Curriculum is empty