محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

زبان ماشین و اسمبلی


  • 0 جلسات
  • 0 آزمون
  • 4 فراگیران
رایگان

4 students enrolled

Curriculum is empty