محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

دیتا ماینینگ


  • 0 جلسات
  • 0 آزمون
  • 1 فراگیران
رایگان

One student enrolled

Curriculum is empty