محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد


کاربرد فناور اطلاعات و ارتباطات
در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری…