محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد


هیچگاه در گره زدن طناب پاره شده دوستی تعلل به خرج ندهید، گاهی اوقات غرور بیجا سبب می‌شود که حتی همسران خوب توجهی به گسستگی ریسمان بین خود نکنند. مطمئن باشید گره زدن به خاطر کمتر نمودن طول طناب، نزدیکی را بیشتر می‌کند.

ادامه مطلب


گاهی نیاز داریم تنها باشیم نه بیکس، تا بتوانیم ساعاتی را در خلوت خود سپری کرده و از آن لذت ببریم

ادامه مطلب