محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

یادگیری عمیق


مروری بر یادگیری عمیق: A glimpse of deep learning … یادگیری عمیق، حوزه‌ها و پیش نیازها Deep_learning_Scope … یادگیری عمیق و بکارگیری آن در پردازش متن: Deep_Learning&Text_Processing … بردار کلمات با یادگیری عمیق: Word Embedding …

ادامه مطلب