محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

پردازش متن


پردازش زبان طبیعی و پردازش متن معرفی پردازش زبان طبیعی NLP_Introduction … متن چیست: What_is_text … متن کاوی چیست: Whats_text_minning … چالش های نگارشی در زبان فارسی Challenges in Farsi_Written …  ….. ترجمه ماشینی ترجمه چیست: What_is_translation … پیشینه ترجمه در ایران: Translation_history_in_Iran … معرفی ترجمه ماشینی: What_is_machine_translation …  ….. خلاصه سازی متن اهمیت مرز جمله در سامانه‌های خلاصه سازی متن: Sepration_Marks_Importance … […]

ادامه مطلب