محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

واژگان جایگزین فارسی


زبان پارسی به ناگوار آمیخته‌ای از واژه‌های بیگانه شده است که به ناچار در طول تاریخ دچار آن شده‌ایم. فردوسی بزرگ،  تلاشی خستگی ناپذیر در راه زنده نگهداشتن و اصلاح زبان پارسی در پیش گرفت ولی باز هم با تمام کوشش نتوانست شاهنامه ارزشمند فاخر را بدون ورود پاره‌ای از واژه‌های بیگانه بسراید. در عصر […]

ادامه مطلب