محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

داده کاوی


مروری بر داده کاوی: Data_Minning_Description داده کاوی چیست: Whats_Dataminning … رابطه دو قلمروی داده کاوی با تحليل شبکه‌های عصبی و امکان بکارگیری آن در حوزه‌های علوم اجتماعی: Dataminning_Social_Sciences … اطلاعات بیشتر: http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=94103 داده كاوی در بهداشت و درمان Data mining in health care … پیش پردازش اولیه داده ها: Data_Preprocessing … کلاسیفیکیشن: Classification … خوشه بندی: Clustering … چند الگوریتم خوشه […]

ادامه مطلب