محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد


گاهی نیاز داریم تنها باشیم نه بیکس، تا بتوانیم ساعاتی را در خلوت خود سپری کرده و از آن لذت ببریم