محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

پایان نامه های کارشناسی


 1. احسان محمد زاده نقاشان، مجید رمضانی، واکاوی ترافیک، کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و کنترل ترافیک، بهمن ۱۳۹۳، بیست صفحه اول پایان نامه: Trafic proposal
 2. مجید سرحدی، بررسی روش های پنهان نگاری اطلاعات در تصویر، اسفند ۱۳۹۳، پانزده صفحه اول پایان نامه: Steganography_proposal
 3. هادی منتظری شهری، سیگنالینگ خط یک قطار شهری مشهد، ۱۳۹۴، پانزده صفحه اول پایان نامه: Mashhad Metro Signaling_proposal
 4. شیرین گلچین، الناز زارع، امنیت در دستگاه های ATM،‌تابستان ۱۳۹۶
 5. حسین عباسیان چرمی، مصطفی عباس زاده، امیر حسین عاجزی، علی ناجی، رایانش ابری، ۱۳۹۴، هفت صفحه اول پایان نامه:‌cloud_computing_proposal
 6. میترا کرمی، لیلا محمدپور، عاطفه حجتی فر، خدیجه نظری، تشخیص حالت نویسنده از روی متن، ۱۳۹۵، شانزده صفحه اول پایان نامه: Mood detection from text
 7. محبوبه جباری, ملیحه مصلی, زهرا جهاندیده، ترجمه آماری ماشینی، تابستان ۱۳۹۵، نه صفحه اول پایان نامه: Statistical_Machine_Translation_Proposal
 8. مریم فروزنده، نرگس رستمی، سمیه رحمانی، شناسایی متن دست نویس و تبدیل آن به متن تایپ شده توصط پردازش تصویر، ۱۳۹۵، بیست و چهار صفحه اول پایان نامه: Hande written recognition_proposal
 9. شهره راد رحیمی، طیبه هنرور، زکیه اتحادی، سعید راه داران، معرفی خلاصه سازی ماشینی و معرفی روش های خلاصه سازی متون در وب، ۱۳۹۵، نوزده صفحه اول پایان نامه: Introdusing Text summarisation_proposal
 10. سهیل افروزه، مرضیه آتون، زهرا امیدزاده، محبوبه خوشدل، استخراج الگوهای انسجامی بین یک متن و ترجمه آن توسط رویکردهای ترجمه آماری ماشینی، تابستان ۱۳۹۶،‌ شانزده صفحه اول پایان نامه: Coherence pattern in MT_proposal
 11. مصطفی اکرمی، خلاصه سازی استخراجی متن منسجم با بکارگیری رویدادهای مبتنی بر بردارهای لغات و یادگیری عمیق، تابستان ۱۳۹۶: سیزده صفحه اول پایان نامه: Text summarization&Deep learning_proposal
 12. ساجده شاکری،خوشه بندی موضوعی متن با استفاده از الگوهای استخراجی پردازش زبان طبیعی و داده کاوی، زمستان ۱۳۹۶، ده صفحه اول پایان نامه،Text_Clustering&Data_Minning_Proposal  …
 13. فاطمه زرینی، انسجام متن با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق، زمستان ۱۳۹۶، هفده صفحه اول پایان نامه: Text coherence&Deep learning
 14. الهه عبدالهی، فاطمه شریف پور مشهدی،شبکه‌های خودرمزنگار عمیق و کاربردهای آن در حذف نویز و فشرده سازی داده‌ها، تابستان ۱۳۹۷، ده صحه اول پایان نامه: Auto_Encoder_Neural_Networks
 15. اعظم حیدری، معرفی رویکردی بهینه و کارا در ایجاد و بکارگیری کاراکترهای کپچا جهت جلوگیری از نفوذ به صفحات وب در هنگام ورود با استفاده از تکنیک­های پردازش تصویر، تابستان ۱۳۹۷، سیزده صفحه اول پایان نامه: CAPTCHA_A_Heydari