محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

پایان نامه های کاردانی


  1. محسن ملکی کلات، پیش درآمدی بر پیاده سازی شبکه های امن و بررسی اجمالی مراحل انجام آن، ۱۳۹۴، نه صفحه اول پایان نامه: Safe network_proposal
  2. محمد جواد یادگارپور، مهدی نعمتی، منطق فازی و بررسی عملکرد آن بر روی سیستم های کنترل، ۱۳۹۴× ده صفحه اول پایان نامه: fuzzy_logic_proposal
  3. حمیدرضا لطفی نیا، محبوبه صید محمد خانی،پردازش زبان طبیعی (NLP)، ۱۳۹۴، ده صفحه اول پایان نامه: NLP_proposal