محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

واژگان جایگزین فارسی


زبان پارسی به ناگوار آمیخته‌ای از واژه‌های بیگانه شده است که به ناچار در طول تاریخ دچار آن شده‌ایم. فردوسی بزرگ،  تلاشی خستگی ناپذیر در راه زنده نگهداشتن و اصلاح زبان پارسی در پیش گرفت ولی باز هم با تمام کوشش نتوانست شاهنامه ارزشمند فاخر را بدون ورود پاره‌ای از واژه‌های بیگانه بسراید. در عصر ما هم بزرگی چون عالیجناب دکتر کزازی گرانقدر، این اعجوبه زبان پارسی که گفتارشان ویرایش گونه و بسیار نزدیک به زبان پارسی است، باز هم نگارششان خالی از آلایش نیست. منظور این است که تنها در راه اصلاح بیشتر تلاش کنیم و گرنه در همین متن کوتاه هم به ناچار واژه‌های خارجی زیادی به کار رفته است. اما تلاش باید کرد تا به کمترین اندازه، واژه های غیر پارسی مورد استفاده قرار گیرد. با آرزوی پیروزی در این راه، بخشی از واژه های جایگزین  پارسی که ثمره تلاش اندیشمندان گرامی است، پیشنهاد شده و توصیه می‌شود در متون علمی و ادبی خود تا حد امکان از این جایگزین‌ها استفاده نمایید. تعداد ۶۷۰ واژه از این واژگان در ادامه آمده و به تدریج تعداد آنان افزایش و این پژوهش کامل‌تر خواهد شد. رعایت این موارد نه تنها نشان دهنده دانش بالای شما عزیزان در آیین نگارش پارسی بوده، بلکه در هنگام داوری و امتیاز دهی به گزارش درسی، مقالات ارسالی و پایان نامه‌ها از امتیاز بسیار بالاتری برخوردار خواهید بود.
…..
لینک دریافت واژه های جایگزین فارسی: Persian_words