محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

پردازش متن


پردازش زبان طبیعی و پردازش متن
 …..
ترجمه ماشینی
 …..
خلاصه سازی متن
 …..
ارزیابی انسجام متن