محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

فـریـاد پـوچی


محمد رضا عرفانیان
.
در مسیری سنگلاخ و کوره راهی مه گرفته
در سقـوط گامهـای بی ثبـاتم گم شـدم
.
رفتـه بـودم تـا مگـر یـادی ز خود پیـدا کنم
در غبار کوچه های خاطراتم گم شدم
.
کیستم آخر به جز خواب و خیال و سایه ای
گمشده در قیل و قال باور و تردید ها
.
شـاخه ای لـرزان اسـیر دست نا هنجـار بـاد
هر طرف آوارگی در ورطه ی تقلید ها