محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

سیمای عشق


محمد رضا عرفانیان
.
ای خوشا آگاهی معنای عشق
یا خوشا مدهوشی رویای عشق
.
ای خوشا پروازِ اوجِ عاشقی
یا غریقِ پهنه ی دریای عشق
.
ای خوشا بیگانگی با عاقلی
یا خوشا دیوانه ی غوغای عشق
.
عشق اکسیرِ امیدِ زندگی ست
زندگی پوچ است بی سودای عشق
.
میشود با عشق تا افلاک رفت
زندگی درجا زَنَد بی پای عشق
.
عشق کوته واژه ای اما عمیق
بس مسافتهاست تا ژرفای عشق
.
بی نصیبِ عشق محزونانه سوخت
با که گویم دردِ حسرتهای عشق