محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

راه نیـکی یـا بـدی


محمد رضا عرفانیان
.
معیار حساب ، ذره و مثقال است
سرکش ز حساب ، بنده ی امـیال است
یاران حسین (ع) مـردمان نیک اند
گـمـره ز ره حسـین (ع) در اغـفـال است