محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

در سوگ عزیزی دیرینه


محمد رضا عرفانیان
.
قدر یاران خود نمیدانیم
غافل از سیر روزگارانیم
.
اعتباری به عمر انسان نیست
اطلاعی ز وقت پایان نیست
.
مهربانی کنیم تا وقت است
خوش زبانی کنیم تا وقت است
.
هرچه کردیم بدگزینه بس است
شر و پرخاشها و کینه بس است
.
به خود آییم و دل به دست آریم
دل یاران دگر نیازاریم
.
گل لبخندها به یار هدیه دهیم
چه ثمر گل به سنگ گور نهیم
.
شاهد مهرمان که یار نبود
غم و شیون به مرگ یار چه سود
.
کاش در لحظه های پایانی
دل نگیرد غم پشیمانی