محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

با شـیوه پـروانـه


محمد رضا عرفانیان —
.
مـوجِ حـزینِ اشک ما دریـا ندارد
تـوفـان خـروشِ ســینه ی مـا را ندارد
.
از سینه ی پر سوزِ خود با شعله گفتیم
گفتا به جـز آتشفشان همـتا ندارد
.
ما وارثان کشتگان سر به داریم
داغِ دلِ مـا لالـه ی صـــحـرا نـدارد
.
ما خفتگانِ بی خبـر بر خـاکِ کهفیم
دنیـا قبولِ سکه هـای مـا ندارد
.
ما خستگانِ قصه های پر فریبیم
در ذهـنِ مـا دیگـر فریبی جـا نـدارد
.
بایـد روان شد در پی عـلم و حقیقت
با این هدف آسودگی معنا ندارد
.
با شیوه ی پروانه می باید خطر کرد
پروانه از پر سوختن پروا ندارد