محمد عبدالهی

گروه کامپیوتر جهاد دانشگاهی مشهد

آرامش گمشده


محمد رضا عرفانیان

 

دیگر این شهر جای ماندن نیست
و زندگی در جنگل ترجیح دارد
شهری که جهنمی از اتومبیل شده
شهری که بسیاری از رانندگانش صلاحیت ندارند
و اصول رانندگی و اخلاقی را رعایت نمیکنند
.
سرعتهای غیرمجاز
سبقتهای نادرست
و حرکات ناشایسته و ناشیانه
آسایش و امنیت عبور و مرور را مختل کرده است
.
چرا تنها به صلاحیت فنی مدرک میدهند
پس صلاحیت روانی و اخلاقی چه میشود
و جریمه ها چه بی فایده است
کاش جریمه ها اثرگذار و حیثیتی بود
و به راستی که شخصیت انسانها را باید از رانندگیشان شناخت.